الأقسام وأوقات الدوام

Daily Timings

A.Y: 2022-2023

Term-2

(Effective January 02 2023, for KG – Gr 12 )

 KG1,KG2

KG (Monday to Thursday Timings

KG (Friday Timings)

Assembly

07:30 – 07:50 A.M

Assembly

07:30 – 07:50 A.M

Period 1

07:55 – 8:45 A.M

Period 1

07:55 – 08:40 A.M

Period 2 KG2

(KG1 BreaK)

08:50 – 09:45 A.M

Period 2

08:45 – 09:30 A.M

Period 2 KG1

(KG2 Break)

9:50 – 10:45 A.M

Break

09:30 – 09:50 A.M

Period 3

10:50 – 11:45 A.M

Period 3

09:55 – 10:40 A.M

Period 4

11:50 – 12:45 P.M

Period 4

10:45 – 11:30

Break

11:45– 12:10 P.M

Dismissal of all students

Period 5

12:15 – 1:05 P.M

Period 6

1:10 – 2:00 P.M

Bus students

start leaving

(last Period

Teacher)

02:00 – 2:20 P.M

Grade 1-12

Grades (1-12)

Monday to Thursday Timings

Grades 1-121

Friday Timings

Assembly

7:30 – 7:50 A.M

Assembly

07:30 – 07:50 A.M

Period 1

7:55 – 8:40 A.M

Period 1

07:55 – 08:40 A.M

Period 2

8:45 – 9:30 A.M

Period 2

08:45 – 09:30 A.M

Period 3

9:35 – 10:20 A.M

Break

09:30 – 09:50 A.M

First Break

10:20 – 10:40 A.M

Period 3

09:55 – 10:40 A.M

Period 4

10:45 – 11:30 A.M

Period 4

10:45 – 11:30

Period 5

11:35– 12:20 P.M

Dismissal of all students

Prayer

Break/Stretching

12:20 – 12:30 P.M

Period 6

12:35-01:20 P.M

Period 7

01:25 – 02:10 P.M

HR Time

Bus students start

leaving

02:10 – 2:30 P.M